esp32 פיתוח – הקמת סביבת עובדה – פיתוח אמבד – חלק 1

esp32 פיתוח – הקמת סביבת עובדה – פיתוח אמבד

esp32 פינים

esp32

 

 

כיתבת קוד בדיקה  –

 

חיבור צורב :

esp32 חיבור צורב
esp32 חיבור צורב

 

יש ללחוץ על לחצן RESET במודול לפני כל צריבה

 

לאחר הצריבה ננתק את החיבור  – בין הפינים GND GPIO0

קישורים ממולצים EPS32

esp32 קוד

 

 

כתיבת תגובה