פיתוח ESP32

רובוטורניקס מפתחת ומייצרת מעגלים מבוססי ESP32 בסביבות הבאות , לפיתוח ב ESP32 חומרה או \ ותוכנה נא ליצור קשר 

ניראה דוגמא פשוטה מאוד – FREERTOS בשפת C עבור ESP32

#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/uart.h"

/**
* This is an example which echos any data it receives on UART1 back to the sender,
* with hardware flow control turned off. It does not use UART driver event queue.
*
* – Port: UART1
* – Receive (Rx) buffer: on
* – Transmit (Tx) buffer: off
* – Flow control: off
* – Event queue: off
* – Pin assignment: see defines below
*/

#define ECHO_TEST_TXD (GPIO_NUM_17)
#define ECHO_TEST_RXD (GPIO_NUM_16)
#define ECHO_TEST_RTS (UART_PIN_NO_CHANGE)
#define ECHO_TEST_CTS (UART_PIN_NO_CHANGE)

#define BUF_SIZE (1024)

static void echo_task()
{
/* Configure parameters of an UART driver,
* communication pins and install the driver */
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE
};
uart_param_config(UART_NUM_2, &uart_config);
uart_set_pin(UART_NUM_2, ECHO_TEST_TXD, ECHO_TEST_RXD, ECHO_TEST_RTS, ECHO_TEST_CTS);
uart_driver_install(UART_NUM_2, BUF_SIZE * 2, 0, 0, NULL, 0);

// Configure a temporary buffer for the incoming data
uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);

while (1) {
// Read data from the UART
int len = uart_read_bytes(UART_NUM_2, data, BUF_SIZE, 20 / portTICK_RATE_MS);
// Write data back to the UART
uart_write_bytes(UART_NUM_2, (const char *) data, len);
}
}

void app_main()
{
xTaskCreate(echo_task, "uart_echo_task", 1024, NULL, 10, NULL);
}

void setup()
{
Serial.begin(112500);
/* we create a new task here */
xTaskCreate(
anotherTask, /* Task function. */
"another Task", /* name of task. */
10000, /* Stack size of task */
NULL, /* parameter of the task */
1, /* priority of the task */
NULL); /* Task handle to keep track of created task */
}

/* the forever loop() function is invoked by Arduino ESP32 loopTask */
void loop()
{
Serial.println("this is ESP32 Task");
delay(1000);
}

/* this function will be invoked when additionalTask was created */
void anotherTask( void * parameter )
{
/* loop forever */
for(;;)
{
Serial.println("this is another Task");
delay(1000);
}
/* delete a task when finish,
this will never happen because this is infinity loop */
vTaskDelete( NULL );
}

Output
Unsurprisingly if you open the Serial Monitor you should see something like this

this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task
this is another Task
this is ESP32 Task

כתיבת תגובה